[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.04.01 20:33
webmaster@nuug.no

Vedtekter for NUUG - Norwegian Unix User Group

Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993, 8.11.1994, 23.11.1999, 27.06.2001, 16.05.2002, 15.05.2003, 14.03.2006, 14.06.2016, 12.09.2017 og 02.12.2020.

§ 1. Foreningens navn.

Foreningens navn er Norwegian Unix User Group. Som forkortet benevnelse på foreningen brukes NUUG.

§ 2. Foreningens formål.

NUUG er en forening som har som formål:

§ 3. Utgått

§ 4. Medlemskap.

Foreningen har 2 medlemskategorier:

Med personmedlem forstås både personer innmeldt gjennom en bedrift og personlige medlemmer.

Med bedrift menes en selvstendig juridisk eller økonomisk eller organisatorisk enhet.

Bedriftsmedlemskap gir:

Personmedlemskapet gir rett til:

Bare navngitte personmedlemmer har stemmerett og er valgbare til verv innen foreningen.

Besøkende fra tilsvarende utenlandske foreninger har adgang til NUUGs møter og vurderes i så henseende som assosiert medlem. Medlemmene er forpliktet til å følge de regler for utsendt informasjon som fastsettes av NUUG. Styret kan beslutte at medlem skal utelukkes fra foreningen dersom kontingenten ikke blir betalt innen rimelig tid, eller hvis medlem urettmessig distribuerer informasjon med begrenset tilgjengelighet til utenforstående. Årsmøtet kan etter styrets innstilling, innvilge et medlem et personlig æresmedlemskap på livstid. Et æresmedlem blir ikke avskrevet medlemskapskontingent og er ellers å betrakte som et individuelt medlemskap.

§ 5. Foreningens ledelse.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet.

§ 6. Styret.

Styret består av 5 medlemmer. Leder velges for et år av gangen ved særskilt valg. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Første år etter ikrafttreden trer to medlemmer ut etter loddtrekning. Årsmøtet velger også to varaer for ett år av gangen. Disse har møterett i styrets møter, men som bare har stemmerett (i valgt rekkefølge) dersom noen av styrets faste medlemmer har forfall. Styrets møter ledes av lederen. I dennes fravær utpekes en møteleder med vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller leder/møteleders stemme dobbelt. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styrets medlemmer og varaer skal motta utskrift av protokollen etter hvert møte.

§ 7. Årsmøtet.

Vanlig årsmøte avholdes innen utgangen av juni måned. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 ukers varsel.

Innkallelsen skal vedlegges:

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 15. januar for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Dagsorden for vanlig årsmøte:

Alle medlemmer (pluss eventuelle andre invitert av styret) har møte- og talerett. Stemmerett har de møtende etter medlemskategori, se § 4. Bare medlemmer som har betalt siste forfalte kontingentkrav har stemmerett. Nye medlemmer har ikke stemmerett før første kontingent er betalt. Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Isteden for å velge to revisorer, kan årsmøtet beslutte at revisjon skal foretas av autorisert revisor.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal holde innen 4 uker når styrets leder, eller to av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.

§ 9. Postavstemninger.

Styret kan forelegge saker for medlemmene til avgjørelse ved postavstemning. Forslag skal i slike tilfeller utsendes til alle medlemmer med en svarfrist på minst 3 uker. Saker som normalt skal besluttes på årsmøtet, kan ikke avgjøres ved postavstemning.

§ 10. Om styrets virksomhet.

Med unntak av leder og nestleder (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver. Styret skal imidlertid utpeke kasserer og sekretær blant sine faste medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer (medregnet møtende varaer) er tilstede. I spesielle tilfeller kan beslutninger fattes av styrets leder etter samråd med de andre styremedlemmene. Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse. Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle. Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift. Styret tar stilling til søknader om medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til enhver tid. Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år. Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig. Styret representerer foreningens evt. eierinteresser. Styret kan beslutte opprettelse av spesielle interessegrupper eller regionale grupper hvor det er behov for slike. Styret utpeker tillitsvalgte for slike grupper, fører kontroll med deres virksomhet og rapporterer deres opprettelse og arbeid til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

  1. Styrets leder og nestleder hver for seg tegner foreningen
  2. Signatur skal være forankret i styrevedtak
  3. Styrets leder har prokura alene

§ 11. Kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for hvert kommende år etter forslag fra styret. Kontingenten fastsettes separat for hver klasse medlemmer (se § 4). Årsmøtet kan fastsette særskilt kontingentsats for spesielle grupper medlemmer (f.eks. bedrifter basert på omsetning, studentmedlemskap etc.) Årsmøtet kan fastsette reduserte ytelser til medlemsgrupper, herunder æresmedlemmer, som betaler redusert eller ingen kontingent. Kontingenten gjelder for ett kalenderår. Et medlem som trer ut av foreningen, har ikke krav på tilbakebetaling av noen del av kontingenten. Årsmøtet fastsetter eventuell redusert kontingentsats for medlemmer som opptas i løpet av medlemsåret.

§ 12. Endring av vedtekter.

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i § 7. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Avstemning om vedtektsendringer kan kreves å være skriftlig, og blanke stemmer teller som avgitte stemmer.

§ 13. Oppløsning.

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Skriftlig avstemning kan kreves som for vedtektsendringer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et almennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning