[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.06 18:43
webmaster@nuug.no

Vedtekter for NUUG - Norwegian Unix User Group

Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993, 8.11.1994, 23.11.1999, 27.06.2001, 16.05.2002, 15.05.2003, 14.03.2006, 14.06.2016, 12.09.2017, 02.12.2020 og 15.06.2022.

§ 1. Foreningens navn.

Foreningens navn er Norwegian Unix User Group. Som forkortet benevnelse på foreningen brukes NUUG.

§ 2. Foreningens formål.

NUUG er en forening som har som formål:

§ 3. Høvisk oppførsel

NUUG er et faglig forum der medlemmene omgås hverandre med høvisk oppførsel -- respekt og allment god folkeskikk -- se nærmere beskrivelse i NUUGs regler for høvisk oppførsel.(*)

Dette innebærer at alle deltakere i arrangementer skal behandles med den respekt alle mennesker i utgangspunktet har krav på i et fritt og demokratisk samfunn.

Om et medlem, deltaker på foreningens møter eller bruker av foreningens tjenester opptrer på en måte som strider imot disse retningslinjene kan møteleder eller tjenesteadministrator vise vedkommende bort fra møtet eller utelukke vedkommende fra tjenesten for en gitt tid. I spesielt grove tilfeller kan styret vedta at bortvisningen eller utestengelsen skal gjøres varig.

§ 4. Medlemskap.

Foreningen har 2 medlemskategorier:

Med personmedlem forstås både personer innmeldt gjennom en bedrift og personlige medlemmer.

Med bedrift menes en selvstendig juridisk eller økonomisk eller organisatorisk enhet.

Bedriftsmedlemskap gir:

Personmedlemskapet gir rett til:

Bare navngitte personmedlemmer har stemmerett og er valgbare til verv innen foreningen.

Styret kan beslutte at medlem skal utelukkes fra foreningen dersom kontingenten ikke blir betalt innen rimelig tid. Årsmøtet kan etter styrets innstilling, innvilge et medlem et personlig æresmedlemskap på livstid. Et æresmedlem blir ikke avskrevet medlemskapskontingent og er ellers å betrakte som et individuelt medlemskap.

§ 5. Foreningens ledelse.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet.

§ 6. Styret.

Styret består av totalt fem (5) medlemmer som velges på årsmøtet for to (2) år om gangen, derav styreleder og nestleder som velges særskilt. I tillegg velges det på årsmøtet tre nummererte varamedlemmer med innbyrdes prioritet som velges for ett år om gangen.

Styret velges slik: Leder og ett ordinært styremedlem velges for to (2) år om gangen i oddetallsår, nestleder og to ordinære medlemmer velges i partallsår.

Ved frafall i styret skjer opprykk slik: ved leders frafall rykker nestleder opp til styreleder. Ved nestleders frafall velger styret blant sine ordinære medlemmer ny nestleder som fungerer ut valgperioden. Ved frafall blant ordinære styremedlemmer rykker den av varamedlemmene som har høyest prioritet (lavest nummer) opp til ordinært styremedlem og fungerer ut valgperioden.

Dersom styret på grunn av frafall ikke lenger kan være fulltallig (5 personer), skal det snarest mulig avholdes nytt årsmøte med suppleringsvalg slik at alle styreposter og varaposter blir fylt opp ut valgperiodene.

Varaer har møterett i styrets møter, men har bare stemmerett (i valgt rekkefølge) dersom noen av styrets faste medlemmer har forfall fra styremøtet. Styrets møter ledes av lederen. I dennes fravær utpekes en møteleder med vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller leder/møteleders stemme dobbelt. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styrets medlemmer og varaer skal motta utskrift av protokollen etter hvert møte.

§ 7. Årsmøtet.

Vanlig årsmøte avholdes innen utgangen av juni måned. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 ukers varsel.

Innkallelsen skal vedlegges:

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 15. januar for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Dagsorden for vanlig årsmøte:

Alle medlemmer (pluss eventuelle andre invitert av styret) har møte- og talerett. Stemmerett har de møtende etter medlemskategori, se § 4. Bare medlemmer som har betalt siste forfalte kontingentkrav har stemmerett. Nye medlemmer har ikke stemmerett før første kontingent er betalt. Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Isteden for å velge to revisorer, kan årsmøtet beslutte at revisjon skal foretas av autorisert revisor.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal holde innen 4 uker når styrets leder, eller to av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.

§ 9. Elektroniske avstemninger.

Styret kan forelegge saker for medlemmene til avgjørelse ved elektronisk avstemning. Forslag skal i slike tilfeller utsendes til alle medlemmer med en svarfrist på minst 3 uker. Dette gjelder enkeltsaker som kommer opp utenom årsmøtene, og som ikke krever ekstraordinært årsmøte.

§ 10. Om styrets virksomhet.

a) Med unntak av leder og nestleder (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver. Styret skal imidlertid utpeke kasserer og sekretær blant sine faste medlemmer.

b) Styremøtet er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer (medregnet møtende varaer) er tilstede. I spesielle tilfeller kan beslutninger fattes av styrets leder etter samråd med de andre styremedlemmene.

c) Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse. Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle. Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift. Styret tar stilling til søknader om medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til enhver tid.

d) Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år. Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig.

e) Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

f) Styret representerer foreningens eventuelle eierinteresser. Styret kan beslutte opprettelse av spesielle interessegrupper eller regionale grupper ved behov. Styret utpeker tillitsvalgte for gruppene, fører tilsyn med gruppenes virksomhet og rapporterer om dette til årsmøtet.

g) Styrets leder og nestleder hver for seg tegner foreningen.

h) Signatur skal være forankret i styrevedtak.

i) Styrets leder har prokura alene.

§ 11. Kontingent.

a) Kontingenten fastsettes av årsmøtet for hvert kommende år etter forslag fra styret. Kontingenten fastsettes separat for hver klasse medlemmer (se § 4).

b) Årsmøtet kan fastsette særskilt kontingentsats for spesielle grupper medlemmer (for eksempel bedrifter basert på omsetning, studentmedlemskap etc.) Årsmøtet kan fastsette reduserte ytelser til medlemsgrupper, herunder æresmedlemmer, som betaler redusert eller ingen kontingent.

c) Kontingenten gjelder for ett kalenderår.

d) Et medlem som trer ut av foreningen, har ikke krav på tilbakebetaling av noen del av kontingenten.

e) Årsmøtet fastsetter eventuell redusert kontingentsats for medlemmer som opptas i løpet av medlemsåret.

§ 12. Endring av vedtekter.

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i § 7. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Avstemning om vedtektsendringer kan kreves å være skriftlig, og avholdende stemmer teller som avgitte stemmer.

§ 13. Oppløsning.

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Skriftlig avstemning kan kreves som for vedtektsendringer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et allmennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter årsmøtets beslutning.

-----***-----

(*) Se også eget dokument/vedlegg fra styret til § 3, NUUGs REGLER FOR HØVISK OPPFØRSEL, for nærmere utdypning og eksempler.